برش منحنی روی تخته بدون میخ (قطر کمتر 100 میلیمتر) وهمچنین هرس کردن درختان (قطر کمتر از 100 میلیمتر)

نمایش یک نتیجه