برش روی تخته بدون میخ (قطر کمتر از 250 میلیمتر) و همچنین هرس کردن درختان ( قطر 250 میلیمتر)

نمایش یک نتیجه