تیتر نحوه صحیح مخلوط کردن بنزین و روغن دوزمانه
موارد لازم




ریختن بنزین در بطری




روغن دوزمانه اره اولیومک
در ابتدا بنزین و روغن دو زمانه را داخل بطری میریزیم.
  




تکان دادن بطری بنزین روغن دوزمانه اره اولیومک




ریختن بنزین و روغن دوزمانه در باک اره
در بطری را بسته و بطری را تکان می دهیم تا بنزین و روغن دو زمانه خوب مخلوط شود، سپس بنزین و روغن مخلوط شده را داخل باک می ریزیم.




فشار دادن پمپ مکش بنزین




کلید را روی ساسات می گذاریم
بعد از ریختن بنزین و روغن دو زمانه داخل باک دو تا سه مرتبه پمپ مکش بنزین را فشار می دهیم تا بنزین درداخل مکنده پر شود. سپس کلید را روی حالت ساسات می گذاریم.




کشیدن هندل اره اولیومک




خاموش و روشن شدن اره اولیومک بعد از هندل کشیدن
در این حالت یک بار هندل می کشیم که با این کار دستگاه یک بار خاموش و روشن می گردد.




کلید دستگاه حالت روشن




دوباره هندل اره اولیومک را میکشیم
سپس کلید دستگاه را روی حالت روشن گذاشته و دوباره هندل می کشیم.




دستگاه را روشن میکنیم و یک گاز وسط می دهیم




میگذاریم 20 تا 30 ثانیه دستگاه روشن بماند
دستگاه روشن شده، یک گاز وسط می دهیم و اجازه می دهیم دستگاه 20 تا 30 ثانیه روشن بماند.




10 ثانیه به دستگاه اره اولیومک گاز میدهیم




دکمه دستگاه اره اولیومک روی خاموش
سپس تا 10 ثانیه به دستگاه گاز وسط می دهیم. در پایان برای خاموش کردن دستگاه کلید را off می کنیم.

                                                                    هشدار اخر